Transport express en vehicles dedicats
Especialistes en transport exprés en vehicles dedicats - Sanditruck

CONDICIONS GENERALS D'EXPEDICIÓ DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TRANSITARIS, EXPEDIDORS INTERNACIONALS I ASIMILATSA

Versió aprovada per l'Assemblea General de FETEIA, al març 1999 i actualitzada el 2002.

1. DISPOSICIONS GENERALS.
1.1. Amb l'emissió dels documents d'expedició (Certificat de Recepció - FCR-, Certificat de Transport -FCT- i Contracte de Trànsit -ct-), el Transitari acredita haver rebut les mercaderies que en el mateix s'esmenten per fer-les arribar al seu destinatari en la forma i d'acord amb les instruccions rebudes.
1.2. Si no existissin instruccions concretes, el Transportista podrà triar els itineraris, mitjans i modalitats de transport que, al seu parer, siguin els més apropiats per a efectuar el transport i / o lliurament de les mercaderies, en les millors condicions.
1.3. Les mercaderies s'expediran sempre per compte i risc del remitent i / o destinatari i l'assegurança serà coberta només d'acord amb les instruccions rebudes d'aquests per escrit.
En tot cas, les mercaderies seran rebudes, expedides, reexpedides, transportades, embarcades, emmagatzemades, manipulades, lliurades i, si escau, assegurades, segons els termes, condicions i limitacions d'aquells a qui el Transportista encomani l'execució material de cadascuna d'aquestes operacions.
1.5. Si el consignatari o destinatari no es fes càrrec de la seva arribada de tot o part de les mercaderies, es dipositaran per compte i risc del remitent o de qui correspongui, amb subjecció al que disposa la Llei o, si s'escau, en els usos de comerç observats en el lloc de lliurament.
1.6. Els emmagatzematges es realitzaran en llocs, recintes o magatzems oficials en ports, estacions i aeroports o en altres, públics o privats, legalment establerts o autoritzats a les companyies transportistes, transitàries o empreses dedicades a l'emmagatzematge.

2. DOCUMENTACIÓ DE TRANSPORT.
Les Cartes de port o coneixements corresponents a l'execució efectiva de tot o part del transport, estaran disponibles durant la seva total vigència. Seran sempre establerts per companyies o empreses, que se sotmetin als convenis internacionals en vigor i d'acord amb els termes d'aquests convenis. Si això no fos possible en algun lloc del trajecte, es contractarà amb altres que gaudeixin de reconeixement o situació legal com a transportistes nacionals o internacionals, segons escaigui.

3. DESCRIPCIÓ DE LES MERCADERIES I EMBALATGE.
3.1. Es garanteix al Transportista l'exactitud de la declaració de les mercaderies pel que fa a les seves característiques, vista general, marques, números, quantitat, pes i volum, responent el remitent i / o destinatari de les responsabilitats per pèrdues, danys, avaries i / o penalitats que pugui originar a tercers la inexactitud de les dades abans esmentats, així com les derivades d'embalatge inadequat, defectuós, o mal empleat que causi dany o perjudici a les mercaderies o als equips de manipulació o mitjans de transport, tot i que tals inexactituds o deficiències apareguin en operacions no executades directament pel Transitari, a qui s'han d'indemnitzar a més les despeses complementàries que per tals causes li ocasionin.
3.2. El remitent estarà obligat a informar el Transitari sobre el caràcter perillós de les mercaderies que li lliuri per al seu transport, i sobre les precaucions que, si escau, s'han d'adoptar. En cas d'omissió o insuficient informació, respondrà el remitent dels perjudicis ocasionats per les mercaderies, tenint el Transitari dret a reintegrar-se de les despeses que per tal motiu se li causin i quedant exempt de qualsevol responsabilitat si les mercaderies haguessin de ser descarregades, destruïdes o neutralitzades, segons requereixin les circumstàncies i sense que hi hagi lloc a indemnització.

4. EXTENSIÓ I LÍMITS DE LA RESPONSABILITAT.
4.1. El Transitari és responsable dels perjudicis resultants de la pèrdua, avaria o retard en el lliurament si el fet que hagi causat el mal hagués tingut lloc entre el moment en què es va fer càrrec de les mercaderies i aquell en què tingui lloc el lliurament. No obstant això, no serà responsable dels fets o actes que resultin o es derivin de faltes o negligències del remitent o del destinatari; de vici propi de les coses; de vagues, locauts o altres conflictes laborals que afectin el treball; o de qualsevol altra causa que el Transitari no ha pogut evitar mitjançant l'ús d'una diligència raonable.
4.2. No serà responsable de l'acompliment d'instruccions donades amb posterioritat a l'emissió dels documents d'expedició, així com de qualsevol contingència derivada d'aquestes instruccions posteriors.
4.3. Responsabilitat del Transportista:
4.3.1. La responsabilitat del Transportista, pels seus propis actes, es limita com a màxim a 8'33 DEG per quilogram de pes brut de les mercaderies perdudes o danyades. No obstant això, en les expedicions per via marítima, la responsabilitat quedarà limitada, també com a màxim, a una suma que no excedeixi de l'equivalent a 666'67 DEG per embalum o unitat (oa2 DEG per quilogram de pes brut) de les mercaderies perdudes o danyades , si aquesta quantitat és més gran, i en les expedicions per via aèria a 17 DEG per quilogram.
4.3.2. Si el Transportista fos responsable dels perjudicis resultants del retard en el lliurament, o de qualsevol pèrdua o dany indirectes que no siguin la pèrdua o el dany de les mercaderies, la seva responsabilitat estarà limitada a una suma que no excedeixi de l'equivalent a la retribució que hagi de pagar en virtut del contracte celebrat amb el Transitari.
4.3.3. La responsabilitat acumulada del Transportista no excedirà dels límits de responsabilitat per la pèrdua total de les mercaderies.
4.3.4. Les presents limitacions s'aplicaran a totes les reclamacions que es dirigeixin contra el Transitari, independentment que la reclamació es fonamenti en la responsabilitat contractual o en la responsabilitat extracontractual.
4.3.5. Per Drets Especials de Gir (DEG) s'entén la unitat de compte tal com ha estat definida pel Fons Monetari Internacional.
4.4. Quan la responsabilitat derivi de fets o actes ocorreguts durant l'execució del transport, si en ella hagués de subrogar el Transitari, en cap cas podrà excedir de la que assumeixin davant el mateix les companyies de ferrocarrils, de navegació, aèries, de transport per carretera , de magatzems de dipòsit, o de qualsevol intermediari que intervingui en el transcurs del transport, d'acord amb les reglamentacions i convenis internacionals en vigor.

5. PREU DELS SERVEIS CONTRACTATS.
5.1. Els transports i altres serveis objecte de l'activitat dels Transitaris s'entenen contractats d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació i dins dels límits que s'hi preveuen. Si no hi ha tarifes, la contractació es realitzarà als preus usuals o de mercat corresponents a el lloc en què la mateixa s'efectuï. Les despeses addicionals que es produeixin com a conseqüència de fets o circumstàncies posteriors a la data de contractació o, si escau, a la data d'emissió dels documents d'expedició, seran de compte dels usuaris, sempre que estiguin degudament justificades i no es deguin a culpa o negligència de qualsevol dels que hagin intervingut en la prestació dels serveis contractats.
5.2. El pagament de qualssevol despeses i serveis prestats pel Transitari, es realitzarà al comptat, llevat condicions especials prèviament pactades.
5.3. El Transitari té sobre les mercaderies, dret de penyora i / o retenció per totes les quantitats que li siguin degudes en virtut dels serveis que se li encomanin. Podrà fer valer el seu dret per qualsevol mitjà que estimi procedent i sigui admissible d'acord amb les lleis. Si les mercaderies es perdessin o destruïssin, el Transitari té els mateixos drets esmentats anteriorment respecte a les indemnitzacions que siguin satisfetes per les companyies d'assegurances, empreses de transport o altres.

6. NOTIFICACIÓ I PRESCRIPCIÓ.
6.1. Les accions per pèrdues, avaries o retard no poden ser exercides si a el temps d'efectuar el lliurament de les respectives expedicions, no s'haguessin formalitzat les corresponents reserves.
6.2. Quan es tracti de pèrdues, avaries o retards ocorreguts en l'execució material del transport, les protestes i reserves hauran de ser formulades en els termes i condicions assenyalats en les cartes de port, coneixements, etc., o, si no, en els establerts en els convenis internacionals que regulen la modalitat de transport de què es tracti.
6.3. Totes les accions relatives als serveis prestats pel Transportista  prescriuen l'any comptat des del lliurament de les mercaderies a destinatari o a partir del dia en què es van haver de lliurar.
6.4.Ello no obstant la prescripció de les accions derivades de la realització material de les diferents operacions de transport, prescriuran en el lapse de temps que assenyalen les cartes de port, coneixements, etc., o, si escau, els convenis internacionals que regulen els diferents modes de transport, començant a córrer el termini de prescripció en funció del que en aquests documents o convenis s'estableixi.

7. JURISDICCIÓ.
El remitent i / o destinatari se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Tribunals de el lloc de compliment de l'obligació. Això no obstant, quan la controvèrsia no excedeixi de 3.005,06.- €, s'entén que hi ha acord de sotmetiment a l'arbitratge de les Juntes Arbitrals del Transport de el domicili del Transportista, sempre que alguna de les parts no hagi manifestat a l'altra expressament la seva voluntat d'excloure el mateix, abans que s'iniciï o hauria de iniciar-se la realització del transport. En les controvèrsies la quantia excedeixi de 3.005,06.- €, les parts contractants poden pactar expressament la submissió a l'esmentat arbitratge.


Vols treballar amb nosaltres?
Social Sanditruck facebook Sanditruck facebook Sanditruck Social Sanditruck facebook Sanditruck


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.
Configuració de cookies